Меню
Количка

Общи условия

Общи условия, уреждащи отношенията между потребителите и електронен магазин Herlitzbg.com


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Херлитц България ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. ”Поручик Неделчо Бончев” №10, Склад 26 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин Herlitzbg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН".


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Херлитц България ЕООД;

 2. Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. ”Поручик Неделчо Бончев” №10, Склад 26;

 3. Вписване в публични регистри: ЕИК 121862521 ; ДДС № BG121862521 ;

 4. Политика за Защита на личните данни - влиза в сила от 25.05.2022г. "Херлитц България" ЕООД, собственик на търговската марка Herlitzbg.com, с ЕИК 121862521, адрес: гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ №10, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) Настоящата Политика за поверителност ще ви запознае с начина, по който "Херлитц България" ЕООД обработва Вашите лични данни. Следните Ваши лични данни могат да бъдат предмет на обработка от страна на "Херлитц България" ЕООД , с цел търговско взаимоотношение: име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност, адрес за доставка Име, фамилия, телефон – при комуникация по телефон; Име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес за доставка – при поръчка или регистрация в сайта www.mishmag.net . С цел доставка на поръчаните продукт/продукти до желан от Вас адрес "Херлитц България" ЕООД може да предостави на трети страни (куриерски служби) лични данни като :а)Име, фамилия, телефон – при доставка до офис на куриер, б)Име, фамилия, телефон, адрес за доставка –при доставка до адрес, Вашите лични данни се обработват на следните основания:

  • Изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор за покупка

  • Това е необходимостта от обработка за изпълнение на договора, по който сте страна, необходимостта от обработка за цели, произтичащи от законни интереси, преследвани от администратора или от трета страна (по-специално маркетингови и аналитични цели),както и Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни. Това са независими, функциониращи правни основания.

  • Ние на обработваме специфични категории данни, които включват: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или идеологически убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни за физическо лице или данни за здравето, сексуалността или сексуалната ориентация на това лице

  • Ние не обработваме конкретни категории данни относно присъди и нарушения на закона или свързаните с тях мерки за сигурност

ни данни като: а)Име, фамилия, телефон – при доставка до офис на куриер, б)Име, фамилия, телефон, адрес за доставка –при доставка до адрес, Вашите лични данни се обработват на следните основания: - изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор за покупка

 1. Вие имате право:

  • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;

  • Да искате достъп до тях;

  • Да искате коригирането им, ако са неточни;

  • Да искате заличаването им;

  • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;

  • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Всички Ваши въпроси относно тази Политика, можете да отправите на електронна поща office@herlitzbg.com.

 1. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

9. Доставчикът е страна по Етичния кодекс на ……………………, достъпен на адрес ……………….

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.herlitzbg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори и съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.

 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.herlitzbg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса налични към момента на поръчка стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име, парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация, както и задължително да въведе телефонен номер за потвърждаване на поръчката и впоследствие за връзка с него при доставката на стоката.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

(7) След регистрация ползвателят влиза в списъци за получаване на бюлетин с новини от Електронният магазин.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по

ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,

за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директивите на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(8) Ако продукт е обявен за продажба с грешна цена, поради неволно допусната грешка от оператор или технически проблем в системата, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си запазва правото да откаже поръчка, като предварително Ви уведоми за това потребителя.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка при предварително взаимно уговаряне.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им, в зависимост от опциите, които предлага ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН към момента на поръчка .

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

 • За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

 • За доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

 • За доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

 • За доставка на вестници, списания и други периодични издания.

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 19. Herlitzbg.com доставя поръчаните от Вас продукти само на територията на България с куриерска компания Speedy.

1. При доставка получавате*:

 • Продукт/и съгласно поръчката от сайта Herlitzbg.com

 • Касова бележка (при условие Пощенски Паричен Превод - това е Разписката от Куриера)

 • Фактура (ако клиентът пожелае),

 • Гаранция (ако продуктът има такава).

 • Отваряне на пратката в момента на получаване пред Куриер (при предварително изискване).

2. Срокове за доставка

 • За цялата страна срокът за доставка е в рамките на 2-5 работни дни* от момента на потвърждаване на наличността на Вашата поръчка по телефон. Срокът зависи от това дали продуктът е наличен на склад в София или в провинцията. Почивните дни се изключват от срока на доставка.

 • Herlitzbg.com не изпраща продукти, които не са в наличност и/или не са потвърдени по e-mail или по телефон.

 • Някои продукти в по-голямата си част са налични по каталог и се доставят в рамките на 1-2 седмици. При всички случаи ще се свържем с Вас за уточнение.

3. Цени на доставка

 1. Доставката е безплатна за територията на Република България за поръчки на стойност над 99.99 лв.( без ДДС )

 2. Доставката за поръчки под 99.99 лв. е както следва:

 • 6.00 лв. за доставка до офис на куриерска компания Спиди в цялата страна;

 • 8.00 лв. за доставка до адрес;

 • (при свръхразмери на пратката стойността на доставката може да се промени, но само след изрично съгласуване с Клиента)

*За населени места, които не се посещават всеки ден от куриер, а това се извършва по седмичен график, срокът за доставка може да бъде по-голям от 3 работни дни.

*Възможно е забавяне на доставката по обективни и субективни причини, за които Herlitzbg.com своевременно ще уведомява клиентите си.

*За продукти, които изискват техническо време за внос, срокът на доставка зависи от развитието на процеса по вноса на конкретния продукт.


IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес …………..

Чл. 21. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес ОБЩИ УСЛОВИЯ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 25.05.2022 година.

*Възможно е в пратката да няма касов бон. Това се случва когато се изпраща при условие Пощенски Паричен Превод (ППП). В този случай се използва бона, издаден от Куриера.

*За населени места, които не се посещават всеки ден от куриер на Speedy, а това се извършва по седмичен график, срокът за доставка може да бъде по-голям от 3 работни дни.

*За продукти, които изискват техническо време за изработка, или изчакват внос доставката се извършва по допълнителна договорка.

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки за най-доброто ви изживяване при пазаруване. Повече информация.